SEMINARIUM „INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA KOMARÓW”

Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”, „ASPLANT- Skotniccy” Sp. j. i „DEZ-DER” przy współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie

organizują Seminarium

INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA KOMARÓW

22 kwietnia 2015 r., Żywy Skansen Nagawki

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

PROGRAM SEMINARIUM

 • Komary, ich rozwój i szkodliwość – mgr inż. Ewa Sady, SGGW, Warszawa
 • Laseczka turyngska, Bacillus thuringiensis. Prezentacja produktu biobójczego VectoBac 12 AS – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW, Warszawa
 • Stoiska firm sponsorujących
 • Zwalczanie form dorosłych komarów – adultycydy. Prezentacja produktu biobójczego Aspermet + Grasfil – przedstawiciel firmy „Asplant”, Jaworzno
 • Ekonomiczne aspekty prowadzonych zabiegów odkomarzania – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW, Warszawa
 • Niechemiczne metody zwalczania owadów krwiopijnych- prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW, Warszawa
 • Zabiegi odkomarzania a zachowanie różnorodności biologicznej – mgr inż. Ewa Sady, SGGW, Warszawa

Bezpłatne Seminarium rozpocznie się w Skansenie Nagawki (http://nagawki.pl/) koło Dmosina o godzinie 10:00, a zakończy się o godzinie ok. 16:00. Uczestnik Seminarium otrzyma Certyfikat uczestnictwa. Liczba miejsc na Seminarium jest ograniczona, w związku z tym obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: dezder@dezder.pl

 

23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

NA AUKCJI ALLEGRO WSPIERAJĄCEJ 23. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WYSTAWIŁEM NA SPRZEDAŻ MIEJSCE NA STRONIE www.trojszyk.com NA REKLAMĘ, KTÓRA BĘDZIE ZAWIESZONA PRZEZ CAŁY ROK – DO 24. FINAŁU WOŚP. WOSPAukcję wygrała firma  ’DEZ-DER’, ŁOPACIANKA 62, 08-412 BOROWIE.

Wszystkim biorącym udział w licytacji, której dochód (999 zł) przeznaczony będzie na szczytny cel, BARDZO DZIĘKUJĘ!

http://aukcje.wosp.org.pl/baner-reklamowy-na-stronie-www-trojszyk-com-1-rok-i1253030

NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA SGGW: OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

Dnia 15 grudnia 2014 r. Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatwierdził NOWY kierunek studiów OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN, który realizowany będzie na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016:

OLYMPUS DIGITAL CAMERASTUDIA I STOPNIA

STACJONARNE (S)

przewidywany limit przyjęć – 60

kwalifikacja – biologia albo chemia albo matematyka

początek zajęć – 01 października 2015 r; semestr zimowy

czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów

uzyskany tytuł – inżynier

 

CHARAKTERYSTYKA

Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej. Dotyczy czynników wywołanych przez agrofagi oraz działaniem innych, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych. Student zdobywa rzetelną wiedzę dotyczącą biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów. Absolwent rozumie interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do ochrony zdrowia roślin, a tym samym do poprawienia jakości i zdrowotności produkowanej żywności. Kierunek kształtuje potrzebę stosowania profilaktyki oraz bezpiecznych metod ochrony roślin, opartych na znajomości biologii, ekologii i fizjologii czynników chorobotwórczych i szkodliwych. Zdobyta wiedza, a także kontakt z producentami w czasie praktyk, pozwoli absolwentowi kierunku Ochrona Zdrowia Roślin wyjść naprzeciw zadaniom postawionym przez Unię Europejską, ujętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

 

 ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW

Agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami,  chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci potrafią identyfikować patogeny roślin, szkodniki i chwasty wykorzystując tradycyjne metody diagnostyczne, jak również techniki oparte o najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki; posiadają wiedzę niezbędną do podejmowania właściwych działań w celu ich zwalczania w sposób skuteczny i bezpieczny dla środowiska oraz ekonomicznie uzasadniony, jednocześnie ograniczając działanie czynników szkodliwych; potrafią podejmować działania profilaktyczne z uwzględnieniem różnych form monitoringu i systemów wspomagania decyzji. W okresie studiów zdobywają świadomość znaczenia dla społeczeństwa i środowiska naturalnego zawodowej i etycznej odpowiedzialności za skutki wdrażanych metod ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych w firmach związanych z ochroną roślin.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w gospodarstwie indywidualnym, w dużych gospodarstwach rolnych, w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, w jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych, w szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, w kwarantannowych punktach granicznych, w ogrodach botanicznych i arboretach, w firmach nasiennych i hodowlanych, w firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów oraz w centrach ogrodniczych.

 

SEMINARIUM: „Najnowsze zabezpieczenia wykorzystywane w branży Pest Control”

Firma „PROF-PEST DDD” z Chrzanowa we współpracy z firmą „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński z Łopacianki zorganizowała Seminarium:

„Najnowsze zabezpieczenia wykorzystywane w branży Pest Control”

Seminarium odbyło się 26 listopada 2014 r. w Skansenie ‚Nagawki’.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Najwyższy standard zabezpieczeń przed gryzoniami z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz antyallergicznych atraktantów” – Daniel Schröer oraz Olivier Klute z firmy FUTURA.
 • „Najwyższy standard zabezpieczeń przed gryzoniami z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz antyallergicznych atraktantów” – Daniel Schröer oraz Olivier Klute z firmy FUTURA.
 • „Mole spożywcze i ich szkodliwość na przykładzie omacnicy spichrzanki” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa.
 • „Innowacyjne działanie systemu DISMATE PE w walce z molami spożywczymi” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz z SGGW, Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa.
 • “Najnowsze rodentycydy na polskim rynku” – Piotr Szeląg z firmy DEZ-DER